Tilikunta Oy Tietosuojaseloste

Kuusenkäpy – Tilikunta Oy
Verkkosivut ja verkkosivujen sisältämät sähköiset lomakkeet
Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
19.12.2022

1. Rekisterinpitäjä
Yritys: Tilikunta Oy
Y-tunnus: 2123016-3
Osoite: Urusvuorenkatu 3
Postinumero: 20360
Postitoimipaikka: Turku
Puhelinnumero: +358 (0)400 121 112
Sähköpostiosoite: info@tilikunta.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Yritys: Tilikunta Oy
Nimi: Jari Hytönen
Osoite: Urusvuorenkatu 3
Postinumero: 20360
Postitoimipaikka: Turku
Puhelinnumero: +358 (0)400 121 112
Sähköpostiosoite: jari.hytonen@tilikunta.fi

3. Tietosuojavastaava
Yritys: Tilikunta Oy
Nimi: Tapani Rinne
Osoite: Urusvuorenkatu 3
Postinumero: 20360
Postitoimipaikka: Turku
Puhelinnumero: +358 (0)40 220 8501
Sähköpostiosoite: tietosuojavastaava@tilikunta.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriin syntyy yhteydenottolomakkeiden täyttämisen ja lähettämisen yhteydessä tallennetuista henkilötiedoista. Tietoja käytetään vain siihen käyttötarkoitukseen, jossa asiakas on lomakkeen täyttänyt.

Lomaketta täytettäessä on huomioitava, että henkilötunnusta tai muuta salaista tietoa ei tule tallentaa lomakkeelle, ellei sitä nimenomaisesti edellytetä asioinnin yhteydessä.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Rekisteriin merkittyjä tietoja käytetään sähköisen asioinnin hallintaan. Sähköistä asiointia hyödynnetään palvelutuotantoon liittyvässä asiakasyhteydenpidossa. Henkilötietoja voidaan käyttää myös lakiin ja viranomaismääräyksiin perustuvien velvoitteiden hoitamiseen.

Rekisterinpitäjän EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeusperustee henkilötietojen käsittelylle ovat:
• Rekisteröidyn antama suostumus.
• Asiakassuhteeseen liittyvät sopimukset.
• Rekisterinpitäjän oikeutettu etu.
• Lakisääteiset vaatimukset.

6. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaalta kerätään seuraavia tietoja verkkolomakkeissa:

Lomake 1: Ota yhteyttä
Nimi*
Yritys/kunta
Sähköposti *
Puhelin
Kirjoita viestisi tähän vapaa tekstikenttä – asiakkaan vapaasti kirjoittamat lisätiedot
Lomakkeen lähettäminen tarkoittaa, että Tilikunta Oy käsittelee ilmoitukseen liittyviä henkilötietoja tietosuojaselosteen mukaisella tavalla.

Lomake 2: YEL- / MYEL-todistusten toimittaminen
Toimittajan nimi *
Y-tunnus *
Sähköposti*
Puhelinnumero*

Haluan kuittauksen todistuksen vastaanotosta sähköpostitse asiakkaan valittavissa oleva vaihtoehto
Mahdolliset lisätiedot vapaa tekstikenttä – asiakkaan vapaasti kirjoittamat lisätiedot
Valitse laskuttamasi organisaatio vaihtoehto asiakkaan valittavissa alasvetovalikon vaihtoehdoista – lomake ohjautuu lähettäessä valitulle organisaatiolle

Liitetiedostot
Liitä YEL- / MYEL-todistus tai vapautuspäätös pakollinen liite
Valitse tiedosto / Ei valittua tiedostoa vapaavalintainen liite
Lomakkeen lähettäminen tarkoittaa, että Tilikunta Oy käsittelee ilmoitukseen liittyviä henkilötietoja tietosuojaselosteen mukaisella tavalla.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja saadaan asiakkaalta tai asiakkaan edustajalta lomakkeen täyttämisen ja lähettämisen yhteydessä.

8. Tietojen luovutus
Tilikunta luovuttaa tietoja sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi, tai siltä osin kuin siitä on sovittu rekisteröidyn kanssa. Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Tilikunta Oy:llä on oikeus siirtää henkilötiedot kolmannelle osapuolelle yrityskaupan, fuusion tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä.

9. Tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin, Euroopan talousalueen tai Euroopan komission toteamien riittävän tietosuojatason maiden ulkopuolelle, ellei riittävästä tietosuojan tasosta ole varmistuttu sopimuksin tai muutoin lain edellyttämällä tavalla.

10. Evästeiden (cookies, keksit) käyttö
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Lain mukaan voimme tallentaa evästeitä laitteellesi, mikäli se on ehdottoman tärkeää sivuston toiminnan kannalta. Tarvitsemme suostumuksesi kaikenlaisten evästeiden käytölle. Tämä sivusto käyttää erityyppisiä evästeitä, joista jotkut ovat sivuillamme esiintyvien kolmansien osapuolten palveluiden asettamia.

Voit muuttaa tai peruuttaa hyväksyntäsi sivustollamme evästeilmoituksen kautta.

Muilta sivustoilta upotettu tai linkitetty sisältö
Verkkosivustolla voi olla upotettua sisältöä ja linkkejä kolmansien osapuolten sivustoille. Tilikunta Oy ei vastaa näiden kolmansien osapuolten evästekäytännöistä ja tietojen käsittelystä.

11. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään rekisterissä asiakassuhteen tai asioinnin luonteen kannalta tarpeellisen ajan, kunnes niiden säilyttämiselle ei ole perustetta. Kun tietoja ei enää ole tarvetta käsitellä, ne hävitetään poistamalla tiedot kokonaan.

12. Rekisterin suojaus
Rekisterinpitäjän ylläpitämät laitteistot ja ohjelmistot on suojattu ja varmistettu tietoturvasäännösten sekä alalla yleisesti käytössä olevien käytänteiden mukaisesti. Rekisterinpitäjän hallitus, johto sekä tietohallinto vastaavat tietoturvan resursseista ja toteutumisesta. Tietojärjestelmiä käyttävillä työntekijöillä on työtehtävien mukaan määritellyt käyttöoikeudet sekä henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Järjestelmän salasana on vaihdettava säännöllisesti. Työsuhteen päättyessä käyttöoikeudet poistetaan.

Henkilöstön käyttövaltuudet perustuvat henkilön työrooliin ja työtehtäviin. Käyttöoikeus muodostuu nimenomaisen työtehtävän kautta.

Tietojen käsittelyä valvotaan käyttölokeilla ja muilla teknisen turvallisuuden käytänteillä.

13. Automaattinen päätöksenteko
Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

14. Rekisteröidyn oikeudet
Oikeus saada pääsy henkilötietoihin ja oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan.

Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos
a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, eikä rekisteripitäjällä ole enää velvollisuutta käsitellä tietoja;
b, rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; tai
c. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos
a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;
b. käsittely on Iainvastaista, mutta rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai
c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen Iaatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Vastustamisoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä. Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen Iaatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus peruuttaa suostumus
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Markkinointiin liittyvät kieltopyynnöt ja lisätiedot:
jari.hytonen@tilikunta.fi

15. Tämän tietosuojakäytännön päivitykset
Päivitämme tämä informointiasiakirjaa tarvittaessa.

Tilikunta Oy

Talous- ja palkkahallinon palvelua modernilla otteella.

Taloushallintoliiton jäsen - Tilikunta Oy

Urusvuorenkatu 3
20360 Turku
info@tilikunta.fi

Jari Hytönen
toimitusjohtaja
0400 121 112
jari.hytonen@tilikunta.fi
Verkkolaskutus
Y-tunnus: 2123016-3
Verkkolaskutusosoite: 003721230163
Operaattori: Maventa (003721291126) Finvoice
Kaikki yhteystiedot →
Sähköinen asiointi →